Acasă
LINKURI UTILE
Primaria comunei Pades
PRIMĂRIA COMUNEI PADEȘ
house-304005_640
DATE DE CONTACT
Sat Călugăreni, nr. 41 , comuna Padeș, județul Gorj
Telefon: +40 253471101
Fax: +40 253471298
E-mail: primariapades@yahoo.com
Website: www.primariapades.ro
CBU0050A
Copyright 2016-2023 - Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș
Vizualizări
Primaria comunei Pades
Pades_jud_Gorj Logo-RO-FULL-RGB POCAComuna Padeş are teritoriul administrativ amplasat în partea nord-vest a judeţului Gorj într-o zonă colinară şi muntoasă specifică judeţului.
Comuna se află în Subcarpaţii Sudici şi Piemontul Getic ce cuprind partea de nord a judeţului şi care este format din culmi prelungi ale căror înălţimi coboară spre sud până la 450 – 500 m, separate de culoare lungi ale cursurilor de apă şi are ca vecinătăţi:
-         la nord, judeţul Caraş-Severin;
-         la sud, judeţul Mehedinţi;
-         la est, comuna Tismana;
-         la vest, judeţul Mehedinţi.
Comuna Padeş este alcătuită din 8 sate şi anume:
-         satul Călugăreni – reşedinţă de comună;
-         Apa Neagră
-         Cerna Sat
-         Cloşani
-         Motru Sec
-         Orzeşti
-         Padeş
-         Văieni
Comuna are legături directe cu municipiul Tg Jiu, faţă de care este situată la o distanţă de 61 km, cu oraşul Motru (33 km), cu oraşul Baia de Aramă din judeţul Mehedinţi (14 km) ca şi cu comunele vecine. Aceste legături sunt favorizate de căi de comunicaţie rutieră cu o bună viabilitate, respectiv DN 67 D Tg Jiu – Baia de Aramă şi DJ 671.
În acelaşi timp reţeaua de sate ce compun comuna are acces rutier către satul de centru prin drumurile comunale DC 116, DC 117, DC118 şi DC119
Ca o primă apreciere asupra reţelei de localităţi este că satele în dezvoltarea lor au fost puternic influenţate de condiţiile de relief, astfel că de la structura adunată în textură simplă – ca Apa Neagră în zona sudică, sate dezvoltate tentacular pe văi şi ajungem la Cerna Sat cu un specific cu totul deosebit în zona montană, sat ce a fost o vreme îndelungată restricţionat înainte de 1990.
Dezvoltarea satelor de-a lungul văilor au creat condiţii propice dezvoltării locuirii populaţiei.
Din punct de vedere hidrologic comuna Padeşse află sub influenţa râului Motru şi a afluenţilor acestuia, cel mai important Cerna fiind dirijat spre râul Motru prin complexul hidroenergetic Cerna –Motru – Tismana.
Apa subterană cunoaşte o structură complexă de mari dimensiuni în care se individualizează pe verticală o succesiune de orizonturi acvifere.
Bogăţiile naturale ale solului şi subsolului comunei situează comuna Padeş printre localităţile cu importante resurse de materiale de construcţii, ca şi resurse hidroenergetice ale apelor din zonă.

     Analiza economică a comunei

Potenţialul hidroenergetic s-a materializat prin realizarea complexului Cerna – Motru – Tismana, desfăşurat în cea mai mare parte pe teritoriul localităţii Padeş şi compus dintr-o reţea de galerii subterane ce aduce apă din pârâul Cerna în râul Motru, acumulările de apă din zona montană precum şi hidrocentrala Valea Mare cu o putere instalată de 50 MW/h.
O adevărată bogăţie naturală a comunei o reprezintă resursele forestiere prin suprafaţa de 26.975 ha ce reprezintă 69,20% din totalul de 38.981 ha care constituie suprafaţa teritoriului administrativ al comunei.
Observând structura teritoriului, bogăţiile solului şi subsolului, cât şi potenţialul hidroenergetic al râului Motru cu afluenţii săi, alături de imensul potenţial turistic conferit de frumuseţile zonei putem concluziona că aceste elemente vor sta la baza dezvoltării economiei localităţii Padeş.

     Clima

Pe teritoriul administrativ al comunei Padeş clima este în general temperat-continentală cu ierni reci, uneori cu invazii de aer cald, cu o circulaţie atmosferică caracterizată prin advecţii de aer temperat- continental din est şi arctic din nord.
Regimul temperaturilor se încadrează în regimul zonei de centru a judeţului, iar precipitaţiile anuale sunt în jur de 700-800 mm/m², (cantităţi medii anuale) în cantităţi medii lunare fiind de 90 – 125 mm/m².
Regimul vânturilor evidenţiază predominarea vânturilor din nord canalizate pe valea Motrului cu frecvenţe medii de calm de peste 50%.

     Calitatea factorilor de mediu

   Mediul înconjurător poate exista fără noi. Noi nu putem exista în afara lui. Importanţa influenţei factorilor de mediu asupra sănătăţii şi bunăstării oamenilor este crucială. Este imperios necesară atât conştientizarea tuturor în acest sens, cât şi realizarea unei minime educaţii ecologice astfel încât oamenii să fie cei ce păstrează mediul nealterat, nu cei ce îl distrug.

     Calitatea aerului

        Împrejurimile comunei Padeş sunt acoperite de păduri care realizează o permanentă şi intensă oxigenare a atmosferei.
Suprafeţele ocupate cu păduri reprezintă ca pondere locul 1 în raport cu suprafaţa comunei, contribuind din plin la menţinerea unui climat sănătos. La nivelul localităţii Padeş nu s-au semnalat factori grav poluanţi, nici de mică intensitate, care ar putea să afecteze negativ calitatea aerului. 
PREZENTARE LOCALĂ
Înapoi la articole
Copyright 2016-2018 -Toate drepturile rezervate - Primăria Comunei Padeș